บริการผสมและแบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์

บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ ให้บริการผสมและแบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์ด้วยระบบการผลิตที่
ได้มาตรฐานสําหรับสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น เคมีภัณฑ์สําหรับ ทําความสะอาดพื้นผิวโลหะ และเคมีภัณฑ์สําหรับบําบัดน้ำเสีย เป็นต้น

บริการผสมและแบ่งบรรจุของเราเป็นการให้บริการแบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การให้
บริการวางแผนและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการผลิต และคําปรึกษาทางด้านเทคนิค,
การผสมและแบ่งบรรจุสินค้าเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้ บริษัทมีการให้บริการคลังสินค้า และบริการจัดส่งสินค้าแก่ลูกค้าอีกด้วย

ด้วยระบบการดําเนินงานและระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลทําให้ลูกค้าของเรา
มั่นใจในมาตรฐานของสินค้าและบริการของบริษัทได้เป็นอย่างดี