บริการด้านลอจิสติกส์

การให้บริการลอจิสติกส์เป็นอีกหนึ่งบริการหลักในบริษัทของเรา เราให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการการเคลื่อนย้ายหรือกระจายสินค้า แบบทันเวลาจากคลังสินค้าแห้งและคลังสินค้าเหลวของเราส่งมอบถึงปลายทางที่กําหนดโดยมุ่งให้เกิดความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ซึ่งบริการด้านลอจิสติกส์ของบริษัทประกอบด้วยเรื่องดังต่อไปนี้
  • ข้อมูลแบบบูรณาการ
  • ดำเนินขั้นตอนการสั่งซื้อ
  • การบริหารจัดการคลังสินค้าภายใน
  • คลังสินค้า
  • การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุดิบ
  • การบรรจุสินค้า
  • การดำเนินพิธีการศุลกากร
  • การขนส่ง