บริการ

บริการให้เช่าแท็งค์บรรจุเคมีภัณฑ์เหลว

บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ มีบริการให้เช่าแท็งค์บรรจุเคมีภัณฑ์เหลวขนาดใหญ่ แบบครบวงจร
ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งแท็งค์ของเราสร้างขึ้นโดยวัสดุ เฉพาะที่สามารถรองรับสินค้า
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ได้หลายประเภท โดยแท็งค์ มีขนาดบรรจุตั้งแต่ 100 ลูกบาศก์เมตร...

บริการผสมและแบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์

บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ ให้บริการผสมและแบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์ด้วยระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน
สําหรับสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น เคมีภัณฑ์สําหรับ ทําความสะอาดพื้นผิวโลหะและ
เคมีภัณฑ์สําหรับบําบัดน้ำเสีย เป็นต้น บริการผสมและแบ่งบรรจุของเราเป็นการให้บริการ
แบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การให้บริการวางแผนและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการผลิต...

บริการตรวจสอบคุณภาพเคมีภัณฑ์

บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ ให้บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเคมีภัณฑ์ด้วยเครื่องมือวัดที่ผ่านการ
ควบคุมและสอบเทียบตามระบบ ISO 9001 และ GMP เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพสินค้า
เคมีภัณฑ์

บริการด้านลอจิสติกส์

การให้บริการลอจิสติกส์เป็นอีกหนึ่งบริการหลักในบริษัทของเรา เราให้ความสําคัญกับการบริหาร จัดการการเคลื่อนย้ายหรือกระจายสินค้า แบบทันเวลาจากคลังสินค้าแห้งและคลังสินค้าเหลวของ เราส่งมอบถึงปลายทางที่กําหนดโดยมุ่งให้เกิดความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ซึ่งบริการด้านลอจิสติกส์ ของบริษัท...