ผลิตภัณฑ์เหล็กและเฟอโรอัลลอยด์

ในธุรกิจเหล็กและเฟอโรอัลลอยด์ บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ ทําการซื้อ-ขายและจัดหาวัตถุดิบ สินค้ากึ่งสําเร็จรูปและสินค้าสําเร็จรูป สําหรับ
ผู้ผลิตเหล็กและอุตสาหกรรมโรงหล่อ/โรงหลอม
Steel Products Foundry Raw Materials Raw Materials for Steel Making
 • Steel billets
 • Steel slabs
 • Hot rolled and cold rolled coils
 • Deformed bars and reformed bars
 • Hot rolled plates
 • Stainless steel
 • Recarburisers
 • Chromite sand
 • Slag coagulants
 • Bentonite
 • Coating materials
 • Filters
 • Ferro alloys
 • Steel scrap
 • Pig iron
 • HBI
 • DRI
 • Ferro alloys
 • Graphite electrode
 • Carbon additive
     
Metal Ferro Alloys  
 • Aluminium
 • Copper
 • Lead
 • Zinc
 • Ferro silicon
 • Ferro manganese
 • Ferro chrome
 • Ferro molybdenum