กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ ให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมเนื่องจากเราตระหนักดีว่าการเติบโตขององค์กรจะต้องเคียงคู่กับการเติบโตของสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เราจึงตั้งใจเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการรักษาและพัฒนาสังคม ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

เหล่านี้คือความมุ่งมั่นของบริษัทในการมีส่วนร่วมในการรักษาและพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม