นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย


บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ ดำเนินธุรกิจด้วยความตระหนักถึงความสำคัญทางด้านคุณภาพของสินค้า การให้บริการ การปฏิบัติและใส่ใจ อย่างต่อเนื่องจึงได้กำหนดเป็นนโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยดังนี้

  • ดำเนินงานทุกขั้นตอนตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดของลูกค้าในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด

  • ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด

  • ลดปริมาณของเสีย นำกลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่าที่สุดและนำของเสียไปแปรรูป

  • ดำเนินกิจกรรมและโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทเพื่อลดผลกระทบต่อพนักงาน ลูกค้าและชุมชนให้น้อยสุดอย่างต่อเนื่อง

  • ดำเนินการควบคุม ปรับปรุง ป้องกัน และเฝ้าระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของพนักงาน ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานสูงสุด

  • มุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ จิตสำนึกที่ดี ตระหนักต่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและมีส่วนร่วมต่อความรับผิดชอบต่อสังคม