มาตรฐานและใบรับรอง

Chemicals
GMP - Food

Chemicals
GMP - Feed

Chemicals,Lubricants,Steel & Ferro Alloy
ISO 9001 : 2008 - UKAS

Chemicals,Lubricants,Steel & Ferro Alloy
ISO 9001 : 2008 - NAC

  @ ISO 9001 : ระบบบริหารงานคุณภาพ

 • ปี 2546 ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2000
 • ปี 2550 ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2000
 • ปี 2552 ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2008
 • ปี 2555 ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2008
 • ปี 2558 ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2008
 • ปี 2561 ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2015

  @ GMP : หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร

 • ปี 2554 ได้รับการรับรองระบบ GMP (Food) Codex CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 (2003)
 • ปี 2557 ได้รับการรับรองระบบ GMP (Food) และ GMP (Feed) Codex CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 (2003)
 • ปี 2560 ได้รับการรับรองระบบ GMP (Food) และ GMP (Feed) Codex CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 (2003)

  @ GMP : หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร

 • ปี 2558 ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Award 2015
 • ปี 2559 ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Contiuous Award 2016
 • ปี 2560 ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Contiuous Award 2017
 • ปี 2561 ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Contiuous Award 2018

  @ อุตสาหกรรม

 • ปี 2560 ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)

  @ มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) : ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ

 • ปี 2562 ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005)