นโยบายคุณภาพและ GMP

มุ่งมั่นที่จะผลิต ส่งมอบสินค้า ให้บริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และตรงต่อเวลา ด้วย ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากลจากการพัฒนา บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึง พอใจสูงสุดของลูกค้าและผู้บริโภค