เกี่ยวกับบริษัท

ธุรกิจของเราก่อตั้งขึ้นในปี 2529 เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้ใน อุตสาหกรรมพื้นฐานหลัก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธุรกิจของบริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสายธุรกิจของเราประกอบด้วยสาย ธุรกิจเคมีภัณฑ์ สายธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น และสายธุรกิจเหล็กและเฟอร์โรอัลลอยด์ โดยฐานลูกค้าของบริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ ครอบคลุมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

สำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ลูกค้าของเราครอบคลุมไปในหลากหลาย อุตสาหกรรมหลัก เช่น อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม กระดาษ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินธุรกิจบริการให้เช่าแท็งค์บรรจุเคมีภัณฑ์เหลว
ขนาดใหญ่ บริการผสมและแบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์ บริการตรวจสอบคุณภาพ
เคมีภัณฑ์และ บริการด้านลอจิสติกส์ ซึ่งทำให้การดำเนินธุรกิจจัดจำหน่าย
เคมีภัณฑ์ของวิทย์คอร์ป โปรดักส์ เป็นไปอย่างครบวงจร

จากการดำเนินงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เรายึดถือความซื่อสัตย์ และความ
น่าเชื่อถือเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ ทำให้บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ ได้รับ
ความไว้วางใจจากคู่ค้าและลูกค้าของบริษัทเป็นอย่างดี ในด้านกระบวนการ
ทำงาน เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ